Search form

Lucas 6:27

Tu nesur-súru ne Jesus panggap kiya bumálat

(Mat 5:38-48; 7:12a)

27“Ay dakayu wa maggigìna kiyà, ay tú idi ya kagiyan ku kadakayu. Piyán nu wala daya kumagúra kadakayu. Napiya din peyang ya ipassingan nu kadaya mangalùsaw kadakayu.