Search form

Lucas 6:42

42“Mapaanna ya angngikagi nu kiya wagi nu ya, ‘Wagi, ippà ku mán ya púling mu,’ nán nu ngamay atán megugulad da púling nu. Ata nu pakunán nu kiyán, ay magpì-pìmáru kayu. Ippà nu pikam ya megugulad da púling nu, ta senu masingan nu pànang ya púling naya kasittolay nu,” nán na.