Search form

Lucas 6:43

Ya mepanggap kiya búnga daya káyu

(Mat 7:16-20; 12:33-35)

43Ay nán na manin kídi, “Awan napiya nga káyu wa magbúnga ka nadakè. Ay áwan pe ya káyu wa nadakè a magbúnga ka napiya.