Search form

Lucas 6:5

5Ay se na nán kaggída, “Iyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay ya apu naya algaw wa aggiimáng,” nán na.