Search form

Lucas 6:6

Tu nammabílag ne Jesus kitu tolay ya nangasa tu íma na

(Mat 12:9-14; Mar 3:1-6)

6Ay kane isa nga algaw wa aggiimáng manin, ay nawe ye Jesus kitu sinagoga nga magtùgud. Ay uwad isa nga laláki kitúni nga nangasa tu isa nga íma na.