Search form

Lucas 7:22

22Ay díkod nán ne Jesus kadatu tolay ya nebon natu Juan, “Magulli kayun. Ay ikagi nu ke Juan daya nas-asingan nu se daya nag-agìna nu kídi. Nán nu wa daya kúláp, ay pinakasingan kuda ngin. Ay pinakadalen ku pe yin daya pílay, ay se inagásan ku win daya maglappang. Pinakagìnà pe yin daya bangngag, ay se datu natay ay pinaltu kuda kammin. Ay nebàbànán ku pe yin kadaya napubri ya Napiya nga Dámag,” nán na.