Search form

Lucas 7:29

29Ay nán pe ne Jesus nga, “Datu magpab-pabáyad ka buis se datu duddúma nga tolay ya nakagìna kadatu nebàbànán ne Juan, ay nepeturayán da ke Dios. Ay díkod binawtisarán ne Juan da.