Search form

Lucas 7:41

41Ay díkod nagpangárig ge Jesus nga nán na, “Uwad duwa nga tolay ya nakaútáng kiya isa nga maragpaútáng. Tu isa, ay limma ríbu písus tu útáng na. Ay tu isa ay limma gatut písus tu útáng na.