Search form

Lucas 7:47

47Daya adu nga bas-básul na, ay napakawan da ngin. Ay díkod ummán kídi ya kinuwa na ka angngipassingan na kiya abay ya amminya na kiyà. Ngamay ya tolay ya bittì ya napakawan kaggína, ay bittì pe ya amminya na,” nán na.