Search form

Lucas 7:5

5áta pàgan na daya páda tada nga Judyu, ay se aggína ya nagpàwa kiya sinagoga tada,” nán da.