Search form

Lucas 8:10

10Ay tútu nán ne Jesus kaggída, “Mepakammu kadakayu daya akkan pikam ma nepakammu kitun mepanggap kiya angngituráy ne Dios. Ngamay kadaya duddúma, ay mepangárig gala ta senu oray sisinnán da, ay akkan da malásin, ay se gigìnán da may akkan da maawátan tu magìna da,” nán na.