Search form

Lucas 8:14

14Tu agkadtán na nagdattagán datu duddúma nga aggì, ay árig na daya tolay ya nakagìna kiya bàbànán ne Dios. Nangurug da ngamay adu ya lid-lídug panggap kiya panagbiyág da. Ya lam-lamtan da peyang, ay ya pagbànángan da se daya gan-gánas kiya biyág kídi ya kalawagán. Ay túya áwan pakasinnán kiya angngurug da.