Search form

Lucas 8:15

15Ay tu nadam-ag ga lusà a nagdattagán datu duddúma nga aggì, ay árig na daya tolay ya napiya nga aglam-lammat nga nakagìna kiya bàbànán ne Dios, ay se da kinurug ga dam-damdamman da peyang. Oray adu ya riribù, ay iturad da ngala. Ay túya napiya daya kuk-kuwaan da,” nán ne Jesus.