Search form

Lucas 8:25

25Ay se na nán kadatu tolay na, “Tura nu áwan angngurug kiyà ta!” nán na.

Tútu nagansing da, ay nasdaáwan da pe kitu nàwa. Ay nán da kitu isaisa kaggída, “Nágan nád ya katutolay nedi ya tolay ta! Mandáran na oray daya báli se ya danum, ay ikurug da ya kagiyan na!” nán da.