Search form

Lucas 8:37

37Ay díkod ngámin datu tolay ka Geraseno, ay kinagi da ke Jesus, nga nu mabalin kuma ngala, ay panáwan na tu giyán da, áta magansing da pànang. Ay díkod nagtakay ye Jesus kitu biray se da nagulli yin.