Search form

Lucas 8:5

5“Uwad isa nga tolay ya nawe nagwárit ka aggì na. Kaggína nga magwárit, ay nagdattág datu duddúma nga aggì ki dálen. Ay díkod nadam-dam-án da panda kitu nelalbet datu an-anù a nagsimtù.