Search form

Lucas 8:50

50Ay kane magìna ne Jesus tu nepadámag, ay nán na ke Jairo, “Akkan ka nga malídug. Mangurug ka ngala kiyà. Ay lumtu kammin ya an-anà mu,” nán na.