Search form

Lucas 8:51-53

51-53Ay kane dumatang da kitu balay, ay pangngadùdukit ngámin datu tolay nga magsasángit. Ngamay nán ne Jesus kaggída, “Akkan kayu wa sumángit, ta akkan na natay ya an-anà! Matúdug gala yán,” nán na. Tútu paásan da nge Jesus, áta ammu da nga kurug ga natay tu an-anà. Ay akkan na nagpalnà e Jesus kitu giyán natu an-anà ka sabáli tolay. Tittu de Pedro se Santiago se Juan se datu maganà. 54Ay se la inimmán ne Jesus tu íma natu an-anà se na nán, “Bumángun ka isang!” nán na.