Search form

Lucas 9:1

Tu nangipàrob ne Jesus kadatu sangapúlu se duwa nga tù-tùgúdán na

(Mat 10:5-15; Mar 6:7-13)

1Ay kane isa ngalgaw manin, ay inurnung ne Jesus datu sangapúlu se duwa nga tù-tùgúdán na se nada iddán ka turáy da nga mamatálaw kada ngámin ar-áran kadatu naar-aránan. Niddán nada pe ka pannakabalin da nga mangágas kadaya ngámin na sin-sinakit.