Search form

Lucas 9:10

Tu nammangán ne Jesus kadatu limma ríbu wa tolay

(Mat 14:13-21; Mar 6:30-44; Jn 6:1-14)

10Ay kane magulli yin datu tù-tùgúdán ne Jesus, ay kinagi da kaggína ngámin datu kinuw-kuwa da, ay se nada nekíwid da magatittu ka íli Betsaida.