Search form

Lucas 9:12

12Ay kitu masirbut tin tu mata, ay inumbet datu apostoles na kitu giyán na se da nán kaggína, “Papannam daya tolay kadaya il-íli se agtatáwan ki lib-lebut nga magsápul ka kanan da se patudúgán da, ta atán tada mà kídi giyán na áwan balabalay,” nán da.