Search form

Lucas 9:18

Tu nangngikagi ne Pedro nu iinna kurug ge Jesus

(Mat 16:13-28; Mar 8:27–9:1)

18Ay kane din isa ngalgaw kane magas-asissa nge Jesus nga magkar-karárag, ay atán pe datu tù-tùgúdán na kitu adanni kitu giyán na. Ay kane mabalin na magkarárag, ay inumbet kitu giyán da se na nepamutù kaggída, “Iinna ngà kanu wa nán daya tolay,” nán na.