Search form

Lucas 9:19

19Ay nán da nga summungbát, “Tu Juan marammawtisár ka kanu wa linumtu kammin nga nán daya duddúma. May nán daya duddúma nga tu Elias ka. Ay ya nán daya duddúma pe, ay isa ka nga pagbàbànánan ne Dios kitun na linumtu kammin,” nán da kaggína.