Search form

Lucas 9:23

23Ay se na manin nán kaggída ngámin, “Nu iinna ya maminya nga magbalin ka tolay ku, ay masápul la kaligpanán na ya mepanggap kiya baggibaggi na kampela ngin nin. Ay peyang algaw ay bug-bugtung na ya krus na, ay se la kumíwid kiyà.