Search form

Lucas 9:24

24Ata ngámin daya magkikenga kiya biyág da, ay tú dayán daya mangiwágà kiya pakabiyágan da kuma ka áwan panda. Ay ngámin daya meránud gapu kiyà, ay tú dayán daya mabiyág ka áwan panda.