Search form

Lucas 9:25

25Ta áwan wayya gun-guna naya isa nga tolay oray nu kuwa na ngámin ya atán kídi kalawagán nu killotán na ya biyág na.