Search form

Lucas 9:27

27Ngamay kagiyan ku ya kurug, nga atán da kadakayu kídi ya akkan na matay panda kiya akasingan da kiya angngituráy ne Dios,” nán na.