Search form

Lucas 9:32

32Natalà de Pedro se datu kabbulun na nga natúdug, ta sittúdug da pànang. Ngamay kane malukág da, ay nasingan da tu diláng ne Jesus se datu duwa nga tolay nga kabbulun na.