Search form

Lucas 9:39

39ta naar-aránan. Pagkìlát tala nga makas-asáraw ki angwa naya áran kaggína, ay se na ìtol ya an-anà a pagkangkangngan. Ay túya magbúgabúgà ya bugung na. Ay balbaluggaan na se man-manu ya ammánaw na kaggína.