Search form

Lucas 9:44

44“Akkan nu kal-kaligpanán idi nga kagiyan ku kadakayu. Iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay ay meáwat tà kadaya mangalùsaw kiyà,” nán na.