Search form

Lucas 9:45

45Ngamay akkan da naawátan tu kinagi na, áta nalingad pikam kaggída. Túya akkan da maawátan. May magansing da nga magsaludsud mepanggap kitu kinagi na.