Search form

Lucas 9:48

48Ay se na nán kaggída, “Ya tolay nga mamatag kídi nga an-anà gapu kiyà, ay bíláng nga iyà ya pinatag na. Ay nu iyà ya pinatag na, ay bíláng nga pinatag na nge Ama nga nangibon kiyà. Ata ya napakumbaba nga bátug asassu nu, ay tú yán ya kangatuwán kadakayu ngámin,” nán na.