Search form

Lucas 9:49

49Ay nán ne Juan ke Jesus, “Apu, nakasingan kami ka tolay ya magusár ki ngágam nga magpatálaw ka áran, ngamay pinongát mi, áta akkan tada mà a kabulun!” nán na.