Search form

Lucas 9:58

58Ngamay nán ne Jesus kaggína, “Daya buwat ay atán abbut da, ay se daya an-anù ay atán sùbut da. Ngamay nu iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay áwan ku balay nga pag-agyanán se pagimangán ku,” nán na.