Search form

Lucas 9:6

6Ay tútu nawe yin datu tù-tùgúdán na kadatu ngámin na il-íli nga mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag se mamabílag kadatu magtatakit.