Search form

Lucas 9:62

62Ngamay nán ne Jesus kaggína, “Ya tolay ya magling-lingay nu magarádu, ay akkan na rabbang ya magsirbi kiya pangiturayán ne Dios.”