Search form

Lucas 9:7

Akkan ammu tu Herodes nu inna nge Jesus

(Mat 14:1-12; Mar 6:14-29)

7Ay kane din na magìna natu Herodes nga gubernador ka Galilea datu ngámin na kuk-kuwaan ne Jesus, ay nariribù tu uray na. Ata nán datu tolay nga linumtu kammin tu Juan na marammawtisár.