Search form

Lucas 9:9

9Ay nán tu Herodes, “Pinapútul ku mà tu Juan! Inna nád idi nga tolay ya adu ya magìnà panggap kaggína?” nán na. Tútu piyán na tutu wala nga masingan ne Jesus.