Search form

Marcos 1:19

19Ay kane makawáyad da kitu agdal-dalen da, ay nasingan manin ne Jesus de Santiago se Juan na magwagi nga annánà ne Zebedeo. Atán da kitu biray da, nga magur-urip kitu inninígay da.