Search form

Marcos 1:2

2ay tu nekàwa kurug natu ummán kitu nesúrát ta kinag-kagi natu Isaias nga pagbàbànánan ne Dios kitun nga nán na,

“Kagiyan ku kikaw nga mangibon nà ka pagbàbànánan ku nga maginunna kikaw nga mangisagána kiya ilalbet mu.