Search form

Marcos 1:20

20Ay kirrawán nada manin. Ay dágus da pe yala nga kummíwid. Pinanáwan da ngala ngin tu ama da, se datu kaseng na nga atán kitu biray.