Search form

Marcos 1:37

37Ay kane masmà da, ay nán da kaggína, “Sap-sapúlan daka ngámin daya tolay,” nán da.