Search form

Marcos 1:38

38May nán ne Jesus kaggída, “Mawe tada kadaya sumarunu nga íli ta senu mebàbànán ku pe kaggída ya Napiya nga Dámag, áta ittu mà ya gákat ku wa inumbet kiddi,” nán na.