Search form

Marcos 1:7

7Ay nán na pe nga nebàbànán kadatu tolay, “Atán umbet ta sumar-sarunu kiyà nga naturáy pànang may iyà. Ta oray ya magubbád dala kiya gálut sapátus na, ay akkan nà mekari.