Search form

Marcos 10:23

23Ay se la ummàráng nge Jesus kadatu tù-tùgúdán na se na nán kaggída, “Nganna ya inagsulit daya babànáng nga meráman kiya pangiturayán ne Dios,” nán na.