Search form

Marcos 10:24

24Ay akkan ammu datu tù-tùgúdán tu pamàyanán da kitun na kinagi na. Ngamay netul-túluy ne Jesus tu kagiyan na nga nán na, “Annánà ku, nasulit kurug meráman kiya pangiturayán ne Dios daya tolay ya ittu dala pagtalgad ya kinabànáng da.