Search form

Marcos 10:25

25Ikagì kadakayu nga nalà-lapat tala nga lumbut kiya abbut dágum ya kámel may iya keráman daya nabànáng kiya pangiturayán ne Dios,” nán na.