Search form

Marcos 10:27

27Ay binubutgán ne Jesus da nga nán na, “Akkan màwa daya tolay yala idi, may áwan ya di màwa ne Dios,” nán na.