Search form

Marcos 10:38

38Ngamay nán ne Jesus kaggída, “Akkan nu wa maaw-awátan ya agngan nu,” nán ne Jesus. “Mabalin nu nád iturdán ya ummán kiya kapar-parigátan ku?” nán na. “Meturad nu nád pe daya meturdán ku?” nán na.