Search form

Marcos 10:4

4Ay summungbát da nga nán da, “Nepalúbus natu Moses kiya lintag na nga mangwa ya laláki ka kasurátan kiya atáwa na, ay se yala nga magadi,” nán da.